• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22 tráng men

MSP: M17

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 340x200x13

Trọng lượng (kg / v): 2,0

Thời gian xuyên nước (phút): không xuyên nước

Số lượng sử dụng (v / m 2 ): 22