• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc to tráng men

MSP: M20

Chi tiết khác:

Chi tiết khác:

Kích thước (mm): 340x170x15

Trọng lượng (kg/v): 3,0

Thời gian xuyên nước (phút): không xuyên nước

Số lượng sử dụng (v/m): 3