• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói mắt rồng

MSP: DN07

Chi tiết khác:
Kích thước (mm): 190x100x12
Số lượng sử dụng: 140v/m2

Giá bán: 7,500đ