• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc nhỏ

MSP: DN12

Chi tiết khác:
Kích thước(mm): 200x100x11
Số lượng sử dụng (v/m2): 5
Giá bán:
7,200/v