• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói 22

MSP: MX22

Chi tiết khác: Hãng Sản Xuất: Mỹ xuân Company
Kích thước: 22 viên/m2
Trọng lượng: 2.2kg
Bước Lợp: 265 -> 267 mm
Phần phủ chồng mí 50mm
Giá bán : 8,500 đ/v