• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói hài lớn

MSP: MX04

Chi tiết khác: Kích thước (mm): 270x200x15
Số lượng sử dụng (v/m2):40

Giá bán: 9,000đ