• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói nóc to

MSP: MX06

Chi tiết khác: Kích thước (mm) : 368x193x15
Số lượng sử dụng (v/m2 ): 3,3

Giá bán: 18,000đ