• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói màn chữ thọ

MSP: MX012

Chi tiết khác: Kích thước (mm): 190x150x12
Số lượng sử dụng (v/m2): 35

Giá bán: 5,000đ