• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói vảy rồng

MSP: MX13

Chi tiết khác: Kích thước (mm): 190x100x12
Số lượng sử dụng: 140v/m2

Giá bán: 6,500đ