• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói màu sóng nhỏ

MSP: N10

Chi tiết khác:

 Kích thước toàn bộ: 424 x 336 mm

  •  Độ dốc tối thiểu: 17 độ, tối đa: 90 độ, tối ưu: 30 - 35 độ
  •  Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  •  Khoảng cách mè cho phép: 320 - 340 mm
  •  Số lượng viên/m2: 8.8 ->9,2 viên
  •  Trọng lượng xấp xỉ  3,5 kg/viên
  •  Giá tham khảo: 14.000 đ/v