• slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
  • slide home
Ngói tráng men ánh bạc

MSP: P05

Chi tiết khác:

  • Kích thước toàn bộ: 400 x 305 mm
  • Độ dốc tối thiểu: 17 độ, tối đa: 90 độ, tối ưu: 30 - 35 độ
  • Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
  • Khoảng cách mè cho phép: 350 - 360 mm
  • Số lượng viên/m2: 9.8 ->10,2 viên
  • Trọng lượng xấp xỉ  2,5 kg/viên