Chén , Tô xoắn ( 6 size )

Chén xoắn
Kích thước: 11.3*5.4cm → 11.8*5.5cm → 13.5*6.2cm → 15.5*6.7cm → 17.5*7.3cm → 19.5*8cm
Trọng lượng: 52g → 55g → 75g → 95g → 115g → 145g
Chất liệu: Inox
Nhãn hiệu: SQC